Điều khoản và Điều kiện Sử dụng của TDTC

Điều kiện chung

 1. Việc bạn truy cập vào website này là sự chấp nhận rõ ràng đối với tất cả điều khoản được nêu ra, bao gồm:
  – Bạn đã đọc, hiểu và chấp thuận các Điều kiện và Điều khoản này.
  – Bạn tuân thủ chính sách và quy định của chúng tôi.
 2. Nếu bạn không chấp nhận bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không dùng dịch vụ hoặc tải phần mềm liên quan của chúng tôi.

Điều kiện sử dụng

 1. Bạn cam kết không dùng thông tin từ TDTC vì mục đích bất hợp pháp hoặc lợi ích cá nhân của mình.
 2. Bạn cần trên 18 tuổi và có đầy đủ năng lực pháp lý. Bạn không được là người nghiện cờ bạc.
 3. Bạn nhận thức rõ ràng về rủi ro mất tiền khi dùng dịch vụ TDTC để cá cược. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không yêu cầu chia sẻ lợi nhuận từ việc thắng hoặc thua của người dùng.
 4. Bạn không được phép yêu cầu thông tin cá nhân của người dùng khác.
 5. Bạn không được phép tải lên hoặc phân phối bất kỳ chương trình, tệp tin, hoặc dữ liệu nào chứa virus hay có thể gây hại cho hoạt động của thiết bị, phần mềm, dịch vụ, hoặc website.

Sở hữu trí tuệ

 1. Mọi thông tin, hình ảnh, bài viết trên trang web này thuộc quyền sở hữu của TDTC. Không được sử dụng chúng với mục đích thương mại hoặc tích hợp chúng trong bất kỳ tài liệu, kết quả, dữ liệu thể thao, danh sách, bài viết, hình ảnh, hoặc nội dung âm thanh và hình ảnh nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.
 2. Bạn không được phép sao chép, chỉnh sửa, tái bản, lưu trữ, phân phối, trưng bày công khai, bao gồm trong chương trình cáp, xuất bản, truyền tải, bán, cho thuê, cho phép, hoặc chia sẻ thông tin cho người khác, trang web khác, dịch vụ trực tuyến, bản tin, hoặc trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác mà không có sự cho phép của chúng tôi.

Sửa đổi

 1. Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật hoặc chỉnh sửa các điều khoản và điều kiện cũng như các quy định của website mà không cần thông báo trước.
 2. Trách nhiệm của người dùng là theo dõi và cập nhật thông tin về những thay đổi này.
 3. Chúng tôi không chịu trách nhiệm thông báo cho người dùng về bất kỳ thay đổi nào được thực hiện